Dziecko musi byc przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

 • rodziców lub opiekunów prawnych
 • dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach możliwość odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzice pod następującymi warunkami,
 • osoby te upoważnione są do odbioru dziecka na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów, pismo to przechowuje wychowawca oddziału
 • osoba ta jest dorosła i znana wychowawcy, lub wylegitymuje się dokumentem potwierdzającym dane zawarte w upoważnieniu
 • nie może odebrać dziecka żadna osoba będąca pod wpływem alkoholu
 • przyprowadzone do przedszkola dziecko musi być wprowadzone do sali i oddane pod opiekę nauczycielowi. Nauczyciel od momentu przyjęcia dziecka jest za nie odpowiedzialny, aż do chwili przekazania go osobie odbierającej.
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka pozostawionego na terenie przedszkola, przed budynkiem, w szatni, przed salą ponoszą rodzice.
 • dziecko należy odebrać punktualnie po zakończeniu zajęć.
 • rodzic zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie o czasie i przyczynie ewentualnego spóźnienia
 • w przypadku nie odebrania dziecka i braku informacji o spóźnieniu, nauczyciel podejmuje próbę telefonicznego kontaktu z rodzicami.
 • w przypadku gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji od rodziców, dziecko oczekuje pod opieką nauczyciela przez 1 godzinę.
 • po upływie wskazanego czasu nauczyciel powiadamia komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 • zakaz uniemożliwiający odbieranie dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.