Regulamin Funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Stryszawie w czasie epidemii

Podstawa prawna:Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r.Zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowaniajednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19.

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30kwietnia 2020r. Dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawoweji innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wwieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r.poz. 322, 374, 567).

3. wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25sierpnia 2020r. Dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej iinnych form form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki naddziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.z 2019 r. poz. 59, oraz z2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

ROZDZIAŁ I

CEL REGULAMINU

1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi zdrowymioraz potencjalnie chorymi, zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia upracowników przedszkola, oraz ustalenie planów higieny w przedszkolu tak, abyzdrowe osoby nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od osóbpotencjalnie zarażonych lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

2. Niniejszy regulamin jest tylko wytyczną do postępowania, jednak wszystko jest kwestiązdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami.

3. Podstawowym celem organu prowadzącego przedszkole jest zapewnienie dzieciombezpieczeństwa i utrzymanie higienicznych warunków w placówkach.

4. Bezpieczeństwo wychowanków może być zagrożone, gdy zdrowe dzieci zmuszone sądo kontaktu z chorymi w grupie.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU

1. Przedmiotem regulaminu jest:

a) określenie zasad postępowania z dzieckiem w okresie epidemii,

b) określenie zasad postępowania z dzieckiem – objawy choroby,

c) określenie zasad higieny w przedszkolu,

d) określenie zadań rodziców i pracowników przedszkola

2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola Samorządowegow Stryszawie, wychowanków przedszkola, a także rodziców i opiekunów prawnychwychowanków placówki.

ROZDZIAŁ III

ZADANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE. KATAR TOTAKŻE CHOROBA. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np.przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożeniazaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.

2. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci wprzedszkolu nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźneobjawy infekcji.

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/zprzedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu dopracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszącymin. 2 m.

4. Rodzice mogą dochodzić z dziećmi wyłącznie do wydzielonej strefy.

5. Pracownicy przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny międzysobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane wyłącznie przezosoby zdrowe .

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkachdomowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

8. W przypadku zaistnienia kwarantanny domowej u dziecka uczęszczającegodo Przedszkola Samorządowego w Stryszawie, rodzic jest zobowiązanypoinformować Dyrektora placówki.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej sali.

2. Do grupy zalecane jest przyporządkowanie tych samych opiekunów.

3. W grupie może przebywać do 25 dzieci.

4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci wsali nie może być mniejsza niż 1,5m2 na 1 dziecko i każdegoopiekuna.

5. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których niemożna skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany itp.). Jeżelido zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy jedokładnie czyścić lub dezynfekować każdego dnia. Dopuszczalne jest posiadanie wsalach dywanów i innych przedmiotów tkaninowych (np. wózki, lalki, parawany) jeśliplacówka posiada parownicę.

6. Dziecko nie mo ż e zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnychprzedmiotów lub zabawek.

7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w raziepotrzeby także w czasie zajęć.

8. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobąposzczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na dworze).

9. Drzwi do sal powinny być zamknięte, wyjątek stanowi czas wydawania posiłków.

10. Nauczyciele przebywają tylko w swoich salach, wychodzą jedynie w sytuacjachwyjątkowych (np. korzystanie z toalety). Pozostały personel przedszkola przebywa wswoich miejscach pracy.

11. Rodzice zobowiązani są do podania danych kontaktowych, w celu szybkiej komunikacjiz rodzicami bądź opiekunami dziecka .

12. Kontakt Rodziców z wychowawcami lub Dyrektorem możliwy jest w formie telefonicznej. Wychowawcy są dostępni pod podanymi Rodzicom numerami telefonów w godz. od 11:00– 12:00. Osoby przyjmujące i wydające dziecko z przedszkola są upoważnione doprzekazywania informacji pomiędzy rodzicem a wychowawcą.

13. W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać dziecka z placówki osobiście, mogąupoważnić inną osobę – zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”.

14. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniumożliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup (1 grupa dziennie).

15. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być raz dziennie czyszczony z użyciemdetergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć goprzed używaniem.

ROZDZIAŁ V

KONTAKT Z OSOBAMI TRZECIMI

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi doniezbędnego minimum.

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osoba trzecią np. z listonoszembądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania,w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środkówochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecienie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza,jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowaniarękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy ioczu w trakcie noszenia rękawiczek.

ROZDZIAŁ VI

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Rodzice/opiekunowie oraz pracownicy przedszkola zobowiązani sądezynfekować dłonie przy wejściu do budynku oraz zakrywać usta i nos.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz zobowiązać, aby robiły to dzieci,szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ześwieżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

3. Dwa razy dziennie należy poddać dezynfekcji ciągi komunikacyjne, powierzchniedotykowe - poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i wpomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.

4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producentaznajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłeprzestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanychpomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanieoparów środków służących do dezynfekcji.

5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostajązaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej- maseczki na usta i noslub przyłbicę, jednorazowe rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, a także fartuchyz długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzaniazabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

6. Należy przeprowadzać bieżącą dezynfekcję toalet.

ROZDZIAŁ VII

PRZYGOTOWANIE I SPOŻYWANIE POSIŁKÓW

1. Przy organizacji żywienia (kuchnia) s t o s u j e s i ę warunki higieniczne wymaganeprzepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowowprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczeniaepidemiologicznego pracowników:a) w miarę możliwości na l e ży z a chowa ć 1,5 m odległość stanowisk pracy, a jeślito niemożliwe należy używać środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki,przyłbice).b) częste dezynfekowanie rąk, powierzchni i sprzętów.utrzymanie wysokiej higieny, dokładne mycie i dezynfekcja stanowiskpracy,dezynfekcja opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych orazsztućców.

2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

ROZDZIAŁ VIII

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka,nie mogą przychodzić do przedszkola.

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a takżeskontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3. Nauczyciel, który w ciągu dnia zauważył u dziecka oznaki choroby, w tympodwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0 *C niezwłocznie powiadamiaDyrektora, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) wcelu odebrania dziecka z przedszkola. Do czasu przybycia rodziców, dzieckoumieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.

4. W przedszkolu przygotowane jest pomieszczenie, tzw. IZOLATORIUM, służące doodizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Jeżeli nie maosoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczycielwyznacza odizolowane miejsce w sali do momentu odebrania dziecka przezrodzica/opiekuna.

5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki dodezynfekcji.

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela, bądź innej wyznaczonejosoby z zapewnieniem minimum 2 m odległości w oczekiwaniu narodzica/opiekuna prawnego, który musi jak najszybciej odebrać dziecko.

7. O zaistniałej sytuacji Dyrektor lub inna wyznaczona osoba powiadamia wpierwszej kolejności rodziców/ opiekunów prawnych, następnie Powiatową StacjęSanitarno – Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej (nr telefonu: (33) 8742234)oraz organ prowadzący placówkę – Urząd Gminy Stryszawa.

8. Dalsze kroki podejmuje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i opodjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracownikówprzedszkola.

9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać gruntownemusprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami orazzdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10.Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściachplacówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować siędo wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

ROZDZIAŁ IX

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELUPRZEDSZKOLA

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bezjakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadkuwystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić dopracy. O zaistniałej sytuacji należy poinformować Dyrektora, a w razie koniecznościskontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno epidemiologiczną luboddziałem zakaźnym. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelupowyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Wszczególnych przypadkach, gdy zatrudnienie takiej osoby jest konieczne,powinna ona wyrazić na to zgodę.

3. Na terenie przedszkola wyznaczone jest pomieszczenie, które jestwyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie możnaodizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracyniepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należyniezwłocznie odsunąć go od wykonywanych czynności, powiadomić powiatowąstację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanychinstrukcji i poleceń.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddaćgruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe(klamki, poręcze, uchwyty itp.).

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2. Regulamin może być modyfikowany.

3. Pracownicy przedszkola oraz Rodzice zostaną zapoznani z Regulaminemniezwłocznie po jego podpisaniu.

4. O wszelkich zmianach w Regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osobyzainteresowane.

5. Na tablicy informacyjnej w placówce oraz na drzwiach wejściowych do budynkuprzedszkola znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego,kuratorium oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych, zktórymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia w przedszkoluobjawów chorobowych.

 

Stryszawa, dnia 28.08.2020r.

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Świerkosz