Zarządzenie Nr 11

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Stryszawie

z dnia 10 października 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Stryszawie w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach iplacówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednosteksystemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawieszczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemuoświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącegozarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zawiesza się na czas określony prowadzenie działalności opiekuńczej Przedszkola Samorządowegow Stryszawie- oddziały mieszczące się w budynku 278D (Stryszawa Dolna) oraz oddziały mieszczącesię w budynku Szkoły Podstawowej, w okresie od dnia 12 października 2020 r. do dnia 16października 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2

Zaplanowano ponowne uruchomienie zamkniętych oddziałów od dnia 19.10.2020r., po wcześniejszejanalizie sytuacji epidemiologicznej.

§ 3

Decyzją Organu Prowadzącego trzy oddziały mieszczące się w budynku 359 (Stryszawa Górna)pracują bez zmian.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola w Stryszawie.

§ 5

Zobowiązuję wszystkich Nauczycieli do zapoznania się z zarządzeniem oraz do przekazaniainformacji rodzicom.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Joanna Świerkosz