Zarządzenie Nr 8

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Stryszawie

 z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Stryszawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny   w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej    z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty   w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje: 

§ 1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności opiekuńczej Przedszkola Samorządowego w Stryszawie, w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , a także brakiem możliwości zapewnienia dzieciom przedszkolnym warunków zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola w Stryszawie są prowadzone tak jak dotychczas, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

1. Zaplanowano ponowne uruchomienie placówki od dnia 6.07.2020r. do 31.07.2020 r. po wcześniejszym opracowaniu i wdrożeniu wszelkich procedur i wymogów związanych z bezpieczeństwem dzieci oraz pracowników.

2. Ponowne uruchomienie placówki będzie uzależnione od wyrażenia chęci posłania dzieci przez rodziców oraz akceptacji przez nich opracowanych procedur zgodnych z wymogami GIS.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola w Stryszawie.

§ 4

Zobowiązuję wszystkich Nauczycieli do zapoznania się z zarządzeniem oraz do przekazania informacji rodzicom.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.