ZARZĄDZENIE NR 06/2021

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Stryszawie

z dnia 24 marca 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Stryszawie w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach iplacówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednosteksystemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawieszczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemuoświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas określony prowadzenie działalności opiekuńczej Przedszkola SamorządowegoZawiesza się na czas określony prowadzenie działalności opiekuńczej Przedszkola Samorządowegow Stryszawie - w oddziale dzieci 5-6 letnich (starszaki) mieszczącym się w budynku SzkołyPodstawowej nr 2, w okresie od dnia 24 marca 2021 r. do dnia31 marca 2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

Zaplanowano ponowne uruchomienie zamkniętego oddziału od dnia 01.04.2021r.

§ 3.

Decyzją Organu Prowadzącego pozostałe oddziały Przedszkola pracują bez zmian.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola w Stryszawie.

§ 5.

Zobowiązuję wszystkich Nauczycieli do zapoznania się z zarządzeniem oraz do przekazaniainformacji rodzicom.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.